Příloha I. ke smlouvě o spolupráci
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Dodavatel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Odběratel“)


Odběratel bude při prodeji Služby Dodavatele následující služby platebního systému Xpay.CZ v souladu se zde uvedenými specifikacemi:

PRSMS

1.   Dodavatel bude poskytovat pro Uživatele online či offline produkty neerotického charakteru, za které budou platit formou SMS zprávy se zvýšeným tarifem (PRSMS MO a PRSMS MT).

2.   Dodavatel je povinen poskytnout Uživateli jím zvolený produkt neodkladně poté, co od Odběratele obdrží dohodnuté potvrzení o úspěšně provedené transakci. Pokud je cena za SMS v ČR 10 Kč (včetně DPH) a více, je Dodavatel povinen odeslat Uživateli odpovědní SMS s potvrzením o realizaci transakce. Technicky toto odeslání SMS řeší Odběratel na náklady Dodavatele. Odpovědní SMS může obsahovat samotný objednaný produkt nebo např. přístupový kód k němu.

3.   Dodavatel je povinen zajistit, aby jím poskytované služby byly v souladu s aktuálním zněním Obecných doporučení pro poskytování Premium SMS služeb (tzv. Kodex Premium SMS), které vydává pracovní skupina Asociace provozovatelů mobilních sítí. Aktuální ustanovení kodexu jsou uvedena na internetových stránkách Odběratele.

4.   Odběratel se nezavazuje ani není technicky schopen zamezit Uživatelům, aby na telefonní číslo Odběratele volali nebo posílali SMS, včetně zpoplatněných.

5.   Dodavatel se zavazuje při komunikaci zpoplatněné služby uvést informaci o ceně služby, informaci o provozovateli projektu (o Dodavateli), informaci o provozovateli platebního systému (o Odběrateli), informaci o technickém provozovateli plateb a odkaz na technickou podporu služby na straně Odběratele, příp. Dodavatel. Odběratel poskytne Dodavateli kompletní text, který zajistí výše uvedené informování Uživatelů. Dodavatel je povinen tento text v nezměněné formě použít.

6.   Před spuštěním plateb musí být Projekt schválen na základě odstavce c) článku 6 smlouvy.

7.   Dodavatel se zavazuje v případě změny již schváleného obsahu projektu informovat o této skutečnosti Odběratele minimálně 3 dny předem. Odběratel si vyhrazuje právo na zahájení procesu opětovného schvalování takové změny.

8.   Počet zpráv v rámci vícenásobných SMS je omezen maximálně na 3 zpoplatněné SMS v jedné transakci.

9.   V případě PRSMS MT se realizuje transakce a vyplácí provize jen z SMS doručených Uživatelům s paušálním tarifem u svého mobilního operátora a Uživatelům s předplaceným tarifem jen za předpokladu, že mají dostatečně vysoký zůstatek předplaceného kreditu. V případě nedostatečného kreditu není zpoplatněná SMS doručena a nedochází k platbě.

10.   Dostupnost služby PRSMS je ze strany mobilních operátorů garantována uživatelům jen v domácí síti daného mobilního operátora. Znamená to, že uživatel v roamingové síti partnerského mobilního operátora nemůže využít služeb PRSMS, resp. takové vzužití není garantováno a nemusí být funkční.

11.   Pouze Uživatelé, kteří mají u svého mobilního operátora korektně aktivovánu a nastavenu službu Premium SMS, mohou tuto službu využívat.

12.   Odměna Dodavateli nemůže být vyplacena z nekorektně zaslaných zpráv, kde nebylo technicky možné na základě klíčového slova či čísla Odběratele identifikovat konkrétního Dodavatele.

13.   U služby PRSMS není technicky možné provést storno a navrácení finančních prostředků uživateli u již provedené platby, pokud není v příloze II. smlouvy uvedeno jinak.

14.   Odměna Dodavatele nemůže být vyplacena z plateb, které mobilní operátor označí jako podvodné nebo byly odeslány v souvislosti s trestnou činností.

 

 

 

 

 

priloha1_zprostredkovani_prsms / V 5 / 1.4.2017